Czwartek, 24 maja 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Struktura organizacyjna - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny
 
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny Warszawa-Praga w Warszawie

ul. Grochowska 178 /184
04-357 Warszawa

tel./fax 22 612 54 67

centrala tel. 22 612 54 70

e-mail: rodk2@poczta.onet.pl 

REGON 140039870-00025
NIP 527-24-63-389


Godziny urzędowania

poniedziałek, środa - od 8.00 do 18.00

wtorek, czwartek, piątek - od 8.00 do 16.00

 

Status prawny lub forma prawna jednostki

Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zostały utworzone na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1983r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 3, poz. 17).

Organizacja ośrodka

Oragnizacja oraz zakres działania ośrodka zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1063).

Obszarem działania Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego Warszawa-Praga
w Warszawie jest obszar właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
w Warszawie.
Nadzór pedagogiczny nad Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym sprawuje Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz.15). 

Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego Warszawa-Praga
w Warszawie – p.o. Maria Juzwa, tel./fax  22 612 54 67, 22 612 54 70.

Kierownik organizuje i kontroluje pracę pracowników ośrodka, bezpośrednio uczestniczy
w realizacji zadań diagnostyczno-opiniodawczych, poradnictwie i konsultacjach zgodnie
z posiadaną specjalizacją zawodową.

Zakres działalności ośrodka

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej
w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.

Do zadań ośrodka należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
 3. sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 5. współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami
  i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

 Zasady działania ośrodka

 • Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie ośrodka.
 • Jeżeli względy zdrowotne lub wychowawcze osób badanych za tym przemawiają, badania mogą być przeprowadzone poza siedzibą ośrodka.
 • Kierownik ośrodka niezwłocznie po otrzymaniu skierowania na badania wraz z aktami sprawy wyznacza termin badania i nadzoruje sprawność ich przeprowadzenia.
 • Wezwania na badania doręcza się przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W razie potrzeby wezwania można dokonać telefonicznie.
 • O niestawiennictwie osób wezwanych na badania ośrodek powiadamia sąd.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba aktualizacji informacji zawartych w dokumentacji osób badanych, kierownik może zwrócić się do sądu o zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 • Akta sprawy zwraca się niezwłocznie po ich analizie.  
    

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni
w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania.

Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że sąd postanowi inaczej.

Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię sądowi niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.


Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd,
 • kontrolkę wezwań sądowych,
 • terminarz zajęć w ośrodku,
 • dziennik korespondencyjny,
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty,
 • książkę ewidencji spraw,
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych,
 • alfabetyczny wykaz osób badanych,
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

Teczki spraw kierowanych do ośrodka powinny zawierać:

 • numer ewidencyjny ośrodka,
 • sygnaturę akt sądowych,
 • dane personalne osób, których dokumentację zawierają,
 • protokoły działań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych,
 • kopie sporządzonych opinii,
 • kopie rachunków wystawionych z tytułu prowadzonych działań.


Majątek

Majątek Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego został włączony do ogólnej wartości majątku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Na podstawie dokumentacji księgowej na dzień 31.12.2010 r. łączna wartość majątku wynosi:

- urządzenia techniczne i maszyny - 3 219 375,01zł,

- środki transportu - 250 342,74 zł.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.02.2010
Data wprowadzenia: 01.02.2010
Data aktualizacji: 12.07.2011
Dokument wyświetlony razy: 21 755
Dokument aktualizowany razy: 27
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku