Czwartek, 24 maja 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - USA
 
To jest wersja archiwalna z dnia 23.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

USA

USA: podstawowe informacje i wykaz wymaganych dokumentów

Z USA dochodzenie roszczeń alimentacyjnych odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.

Dochodzenie alimentów w w/w trybie obejmuje w zasadzie tylko roszczenia na rzecz małoletnich dzieci i odbywa się za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsca zamieszkania (nie meldunku) sądu okręgowego.

Dochodzenie alimentów na rzecz rodzica jest możliwe tylko w wypadku jednoczesnego dochodzenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

Możliwe jest podejmowanie prób uzyskania alimentów na rzecz pełnoletnich dzieci w wypadku wniosku o zezwolenie na wykonanie orzeczenia sądu polskiego. Do odpisu takiego orzeczenia powinno być dołączone jego krótkie uzasadnienie lub opinia prezesa sądu, wskazująca na to, że wprawdzie z treści orzeczenia nie wynika wprost końcowa data trwania obowiązku alimentacyjnego, lecz zgodnie z prawem polskim obowiązek ten trwa dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W uzasadnieniu lub opinii powinny być ponadto wskazane okoliczności faktyczne, prze¬mawiające za tym, że w tym stanie faktycznym dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania w USA o wykonanie istniejącego orzeczenia:
• ujednolicony wniosek w sprawie o alimenty
• wniosek o wykonanie wyroku
• informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach
• poświadczenie wykonalności wyroku
• informacja o koncie bankowym
• oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa) lub odpis zupełny w przypadku dziecka pozamałżeńskiego
• oryginał skróconego aktu małżeństwa (jeśli było zawarte)
• odpis wyroku zasadzającego alimenty do użytku za granicą (tj. od kiedy prawomocny, od kiedy wykonalny oraz że w trybie zwykłym nie przysługuje żaden zwyczajny środek odwoławczy) – 3 egz.
• poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia odpisu pozwu i wezwania na rozprawę jeśli wyrok został wydany pod nieobecność zobowiązanego lub zaświadczenie, iż zobowiązany brał udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika
• zaświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz załączone do nich odpowiednie formularze (dla osób od 18 roku życia)
• tłumaczenia przysięgłe dokumentów załączanych do wniosków

Jeżeli aktualny adres zobowiązanego nie jest znany – przed skompletowaniem dokumentacji w sprawie należy zwrócić się do odpowiedniej agencji w USA, za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego, o udzielenie pomocy w ustaleniu adresu.

W tym celu należy złożyć w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie:

1. wniosek kierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o udzielenie pomocy w ustaleniu adresu dłużnika w USA (we wniosku proszę o wskazanie: adresu zamieszkania wnioskodawcy, nr tel. kontaktowego, ewentualnie adres poczty elektronicznej)
2. wypełniony formularz „Poszukiwanie osoby/majątku” bez wskazywania adresata i nadawcy pisma (dot. rubryk „Do” i „Od”)
3. fotografię zobowiązanego (jeśli to możliwe)
4. kopię wyroku zasądzającego alimenty, na podstawie którego dochodzone będą należności alimentacyjne

Powyższe dokumenty Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wysyła:
- jeżeli nie jest znany stan, w którym przebywa dłużnik, na adres:

Department of Health and Human Services
Office of Child Support Enforcement (OCSE)
370 L’Enfant Promenade SW
4 th Floor, Aerospace Building
Washington, D.C. 20447

- jeżeli znany jest stan, w którym przebywa dłużnik – do właściwego dla tego stanu State Parent Locator Service.

Po ustaleniu adresu zobowiązanego dokumentacje w celu uzyskania i/lub wykonania wyroku alimentacyjnego wysyła się do właściwego Central Registry.

Adresy agencji stanowych w USA, do których należy kierować wnioski dostępne poniżej na stronie.

UWAGA!
PRZED UZUPEŁNIENIEM FORMULARZY PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ICH WYPEŁNIANIA.
(dostępna niżej na stronie)« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Dariusz Ołowski
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 23.04.2012
Data wprowadzenia: 23.04.2012
Data aktualizacji: 23.04.2012
Dokument wyświetlony razy: 1 794
Dokument aktualizowany razy: 8
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku