Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Syndycy
 
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 18.10.2016 z powodu:
inf. nieaktualne

Syndycy

Wyszukiwarka osób posiadających licencję syndykalogotyp pdfLista osób posiadających licencję syndyka opublikowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości-
plik ze strony MS pobrano w dniu 21.12.2012r.
Syndycy masy upadłości - podstawowe informacje

Z dniem wejścia w życie (tj.10.10.2007r.)  ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.o licencji syndyka (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r., nr 123, poz. 850) prezesi sądów okręgowych zaprzestali wpisywania osób na listy kandydatów na syndyków, które były prowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. Nr 55, poz. 359).

Wymieniona wyżej ustawa określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji.

Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.2).

Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
 3.  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4.  ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 5. posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1; 
 7.  nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8.  nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
 11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka. 

  Do ustalania zdolności do wykonywania czynności syndyka, ze względu na stan zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.


   Szczegółowe informacje na temat licencji syndyka zawarte zostały w  

                                                           
  Ustawie z dnia 15 czerwca 2007r.

 « Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 30.01.2008
Data wprowadzenia: 30.01.2008
Data aktualizacji: 21.12.2012
Dokument wyświetlony razy: 12 303
Dokument aktualizowany razy: 8
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku