Niedziela, 29 marca 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Mediatorzy
 
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta graficzna

Mediatorzy

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie wg stanu na dzień 28.01.2014 roku logotyp pdf

 


 

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie wg stanu na dzień 08.07.2014 roku logotyp pdfLista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przekazywanych przez organizacje społeczne i zawodowe na podstawie artykułu 183 ² § 3 kpc

Warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108 poz.1020), zaś w sprawach nieletnich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591).

 

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego Warszaw-Praga w Warszawie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu;
 2. życiorys lub kwestionariusz osobowy zawierający adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. kopię dowodu osobistego;
 6. zaświadczenie o korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 7. kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 8. inne pisma, rekomendacje; i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczeni życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;
 9. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora;
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 11. informację zawierającą adres neutralnego i bezpiecznego lokalu, w którym osoba zainteresowana przeprowadza postępowanie mediacyjne.

Instytucje ubiegające się o wpis na powyższe listy zobowiązane są złożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. statut instytucji;
 3. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji zobowiązana jest dostarczyć komplet dokumentów jak powyżej.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym
III piętro, pokój 376 A, tel. 22 440 40 71; fax. 22 440 31 56

 

Czym jest mediacja?
Mediacja (z łac. mediare – „być w środku”) to niesformalizowane, pozasądowe postępowanie, do którego strony przystępują dobrowolnie i przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie zakończenia sprawy, które zostanie zaakceptowane przez obie strony.
W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, nieletnich, rodzinnych, gospodarczych czy ze stosunku pracy.

Zasady mediacji
dobrowolność
mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji
bezstronność
strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane
poufność
przebieg postępowania objęty jest tajemnicą
neutralność
mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania
akceptowalność
strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w uzyskaniu porozumienia

Zalety mediacji
nieformalność postępowania
mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności
szybkość postępowania
proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym
niskie koszty
satysfakcja
strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce
skuteczność
skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów


Informacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację logotyp pdf
informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych logotyp pdf
informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych logotyp pdf
informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich logotyp pdf

informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporówpdf


Więcej wiadomości o mediacji (m.in. informatory, regulacje prawne oraz ich omówienie, dane statystyczne) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – w zakładce „Mediacje”.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 15.09.2006
Data wprowadzenia: 15.09.2006
Data aktualizacji: 08.07.2014
Dokument wyświetlony razy: 9 533
Dokument aktualizowany razy: 157
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku