Piątek, 21 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Bielgi sądowi
 
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja listy

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie -
kadencja 2010 - 2014

pdfLista biegłych sądowych - stan na dzień 6 listopada 2014


Informacje dot. wynagrodzenia biegłych sądowych:

 • podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa

 • aktualna kwota bazowa wynosi 1 766,46 zł. (art. 9 ust.1 p.2a ustawy budżetowej na 2014 rok - Dz.U. z 2013 poz.162) - bez zmian w stosunku do 2013 roku

 • 6 maja 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania
  wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym ► zob. treść pdf

 • stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej tj. od 22,61 do 31,97zł
 • w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat tj. 33,92 – 47,96zł
 • stawki dla biegłych posiadających tytuł naukowy:
 • - profesora 3,93% tj. 69,42zł
  - doktora habilitowanego 3,08% tj. 54,41zł
  - doktora 2,55% tj. 45,04zł
 • w przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
 • - za tłumaczenie z j. migowego oraz innych środków komunikowania 1,69% tj. 29,85zł
  - za tłumaczenie na j. migowy oraz inne środki komunikowania 2,21% tj. 39,04złBiegli sądowi - podstawowe informacje

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. podanie o wpis na w/w listę ze wskazaniem zakresu ustanowienia;
2. kserokopię dowodu osobistego;
3. kwestionariusz osobowy lub c.v. zawierające adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia;
4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
5. kserokopię specjalizacji i prawa wykonywania zawodu, w przypadku osób ubiegających się o ustanowienie z zakresu nauk medycznych;
6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu w jakim kandydat chciałby zostać ustanowiony biegłym sądowym;
7. opinię pracodawcy lub organizacji zawodowej
8. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
9. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji biegłego sądowego.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym - pokój 376 A,
tel. 22 440 40 71; fax 22 440 31 56

Składając kserokopie dokumentów należy okazać ich oryginały.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 15.09.2006
Data wprowadzenia: 15.09.2006
Data aktualizacji: 06.11.2014
Dokument wyświetlony razy: 18 602
Dokument aktualizowany razy: 197
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku