Niedziela, 29 marca 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta uzupełnienie nr konta

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


Z dniem 1 stycznia 2012 r. został powołany do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne, udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin może odbywać się ze środków Funduszu, pochodzących ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5 ustawy.

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin może nastąpić poprzez:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Nie pokrywa się kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), chyba że otrzymanie takich samych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin może być udzielona na ich wniosek zgłoszony do podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, lub z własnej inicjatywy tego podmiotu, po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, udzielenia pomocy i rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wniosek o udzielenie pomocy, a także dokumentacja podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, związana z udzieleniem pomocy z własnej inicjatywy tego podmiotu, zawierają dane wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane przez pokrzywdzonego oraz członka jego rodziny oraz uzasadnienie, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Baza danych - osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz w Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 1.12.2014>>>pdf


Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, do których osoby pokrzywdzone przestępstwem i potrzebujące pomocy mogą się zwrócić, dostępna jest także na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce:
Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem
oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji (strona MS) >>>

ulotka informacyjna o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnejpdf

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej pdf« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 30.09.2014
Data wprowadzenia: 30.09.2014
Data aktualizacji: 09.03.2015
Dokument wyświetlony razy: 3 295
Dokument aktualizowany razy: 14
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku