Piątek, 21 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariat
 
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: opublikowano ogłoszenie o praktykach

Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie oraz wolontariat

Warszawa, dnia 27 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza nabór na
odpłatne praktyki absolwenckie

Oferujemy:
• odbycie 3 – miesięcznej odpłatnej praktyki absolwenckiej, w trakcie której będzie możliwe zapoznanie się z obowiązkami służbowymi asystenta sędziego

Wymagania:
• ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznawane w Polsce,
• przedział wiekowy do 30 lat,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS OFFICE),
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
• posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
• nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego,
• stan zdrowia pozwalający na odbycie praktyki,
• ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej,

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy wg. wzoru określonego w załączniku nr A do Zasad organizacji praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie dostępny na stronie internetowej: http://www.warszawapraga.so.gov.pl → zakładka „oferty pracy”,
• CV,
• oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku praw,
• oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na praktyki absolwenckie.

wzór oświadczenia znak graficzny word

Dokumenty prosimy składać w Oddziale Administracyjnym pok. 360, III piętro lub przesłać na adres: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - Oddział Administracyjny, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa z dopiskiem „praktyka absolwencka”.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

UWAGA: Rekrutacja trwa do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
z siedzibą przy al. Solidarności 127 w Warszawie;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa;
3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).


Prezes Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Zarządzeniem Nr 20 z dnia 22 marca 2012 roku wprowadził do stosowania zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich oraz wolontariatu w tut. Sądzie.

Osoby zainteresowane proszę o złożenie stosownych dokumentów, zgodnie z niżej przedstawionymi wzorami.

„Zasady organizacji praktyk studenckich"

 1. Oświadczenie
 2. Skierownie do odbycia praktyk studenckich
 3. Wzór porozumienia
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyk studenckich
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady organizowania praktyk studenckich w Sądzie
 7. Zgłoszenie na praktykę studencką

„Zasady organizacji praktyk absolwenckich"

 1. Zgłoszenie na praktykę absolwencką
 2. Oświadczenie
 3. Umowa o praktykę absolwencką
 4. Wzór potwierdzenia odbycia praktyki absolwenckiej
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady organizacji praktyk absolwenckich

„Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych"

 1. Formularz zgłoszenia
 2. Oświadczenie
 3. Wolontariat-porozumienie
 4. Wzór potwierdzenia wykonania świadczeń wolontarystycznych
 5. Wzór zaświadczenia
 6. Zasady wykonywania świadczeń wolontarystycznych
 7. Zgłoszenie na wolontariat« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Beata Janusz
Wprowadzony przez: Kamil Laskowski
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 26.03.2012
Data wprowadzenia: 26.03.2012
Data aktualizacji: 27.03.2019
Dokument wyświetlony razy: 41 438
Dokument aktualizowany razy: 33
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku